Cearcall Còmhraidh Dhùn Òmhainn / Dunoon Gaelic Conversation Group

Event information

Date 2 Mar 2024

Time 10:30am 12:30 pm

Cost Free

Venue Dunoon Burgh Hall, 195 Argyll St, Dunoon PA23 7DD

Type Community & Fundraising

Cearcall Còmhraidh Dhùn Òmhainn 10.30 – 12.30 Talla a’ Bhuirgh Dhùn Òmhainn

a’ Chiad Disathairne gach mìos, tòiseachadh 3 an Gearran

’S e àite-coinneimh a th’ anns a’ Chearcall Còmhraidh airson a h-uile daoine ann an Dùn Òmhainn leis a’ Ghàidhlig – aig ìre sam bith. Bidh e neo-fhoirmeil agus càirdeil – dà uair den tìde airson cabadaich, cofaidh, agus cèic. ’S e cothrom airson a bhios ann a bhith a’ cleachdadh a’ Ghàidhlig agaibh agus a’ bhruidhinn còmhla ri daoine eile le ùidh anns a’ Ghàidhlig (ann an gàidhlig).

Airson luchd-tòisichidh, bidh bùth-obrach anns a’ chiad uair airson misneachd a thogail.

Tha Cearcall Còmhraidh Dhùn Òmhainn 2024 dìreach air toiseachadh. Tha ùidh againn air a’) beachdan a th’ agaibhse – dè bu toil leibh a dhèanamh anns a’ Chearcall?

Cuiribh fios thugainn– GaidhligDunOmhainn@hotmail.com

Thigibh ann!

Dunoon Gaelic Conversation Group 10.30 – 12.30 Dunoon Burgh Hall

The first Saturday of every month, starting  3 Feb.

Dunoon Conversation circle is a meeting-place for everyone in Dunoon with Gaelic  – at any level. It will be informal and friendly – two hours of time for chat, coffee and cake. It will be an opportunity to use your gaelic and talk together with other people who share an interest in Gaelic.

For beginners –  there will be a wee workshop in the first hour to build confidence.

Dunoon Gaelic Conversation Group has just started in 2024 – we are interested in your thoughts about what you would like to do during the meetings.

Get in touch with us – GaidhligDunOmhainn@hotmail.com